In september 2019 kocht TAQA (samen met partner Energie Beheer Nederland) 24 hectare grasland aan de Kolonel Sneepweg in Bergen. Deze aankoop was de laatste van een aantal natuurcompensatieafspraken die in 2011 gemaakt waren tussen TAQA en de Provincie Noord-Holland in het kader van het Rijksinpassingsplan voor de aanleg van de Gasopslag Bergermeer.

Het perceel aan de Kolonel Sneepweg (direct ten zuiden grenzend aan het eco-dorp Bergen en het mobilisatiecomplex van het Ministerie van Defensie) was al aangewezen om natuur te worden binnen het Nederlandse netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden (het zogenaamde Natuurnetwerk Nederland), maar van een echte realisatie van natuur op dit terrein was toen nog geen sprake. TAQA heeft afspraken gemaakt met drie lokale boeren om dat gebied te beheren volgens natuurtype N12.02 ‘kruiden- en faunarijk grasland’.

Om dit natuurdoel te verwezenlijken wordt de grond bemest met een beperkte hoeveelheid ruige stalmest en mag er niet gemaaid worden in het broedseizoen. De boeren kunnen buiten het broedseizoen een vooraf afgesproken aantal stuks vee laten grazen. Activiteiten die leiden tot veel verkeer op of rondom het perceel zijn niet toegestaan.

In de zoektocht naar een geschikt terrein heeft TAQA gemeend dat dit gebied in de gemeente Bergen moet liggen omdat de belangrijkste natuureffecten van de bouw hier destijds hebben plaatsgevonden.

Na de koop van het terrein heeft TAQA zijn plannen voorgelegd aan het Groen Platform Bergen, het samenwerkingsverband van diverse milieuorganisaties, en Natuurmonumenten. Afgevaardigden van deze organisaties hebben tijdens en na de bouw van de gasopslag geregeld overleg gehad met TAQA over natuurmaatregelen in natuurgebied de Loterijlanden in Bergen.

Om de resultaten van het natuurbeheer te kunnen meten, hebben er in 2021 en 2023 vogelinventarisaties plaatsgevonden. De resultaten hiervan vindt u onderaan deze pagina.

TAQA is eigenaar van het gebied voor tenminste 12 jaar. Het gebied blijft ook daarna permanent zijn bestemming als natuurgebied behouden.

Aanmelden voor updates van TAQA in Nederland
Loading