Bij het opslaan van gas komen verschillende wettelijke voorschriften en regels kijken. Dit wettelijk kader waarborgt, samen met onze focus op veiligheid voor mens en milieu, een verantwoord bedrijfsproces binnen TAQA.

Voor bestaande en voor nieuwe activiteiten heeft TAQA diverse vergunningen of andersoortige toestemming nodig van Rijk, provincie en gemeenten. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld bouwvergunningen, omgevingsvergunningen, aanpassingen binnen een gemeentelijk bestemmingsplan of een vergunning voor het opslaan van gas. Dit soort aanvragen doorlopen zorgvuldige besluitvormingsprocessen waar verschillende partijen een rol in spelen. Voor belanghebbenden is het belangrijk om te weten wanneer dit soort aanvragen spelen en wanneer zij daar over mee kunnen praten.

Voor al deze projecten geldt dat TAQA is gebonden aan de Gedragscode Gaswinning Kleine Velden. Dit is een initiatief van de branchevereniging Element NL waar TAQA lid van is. De code is in 2017 tot stand gekomen in samenspraak met belanghebbenden en stakeholders afkomstig uit onder andere de rijksoverheid, gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, waterbedrijven, waterschappen en buurtorganisaties. De gedragscode geeft algemene richtlijnen aan voor het zorgvuldig betrekken van de omgeving bij olie- en gasprojecten op land. Hierin is vastgelegd wat de omgeving van ons mag verwachten.

TAQA handelt in lijn met de gedragscode. Mocht u vragen hebben over de gedragscode of over het handelen van TAQA in relatie tot de omgeving dan kunt u e-mailen naar informatielijn@taqaglobal.com

Investa

Groen gas en waterstof spelen een belangrijke rol in de energietransitie. De technologie om op basis van vergassing van biologische en organische afvalstromen (zoals bijvoorbeeld bermgrassen, rioolslib, zeewier, mest en afvalhout) duurzame energie en brandstof te maken staat echter nog in de kinderschoenen. Het is belangrijk dat deze nieuwe manieren om groen gas en waterstof te maken snel worden opgeschaald en hun weg naar de markt vinden zodat ze breed toegepast kunnen worden.

Nederlands Gas

De energietransitie: het zal niemand ontgaan dat er een omslag moet komen in de manier waarop we in onze energiebehoefte voorzien. We gaan naar hernieuwbare vormen van energie. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Het idee dat we ‘van het gas af’ gaan klopt maar heel snel zal dat niet gaan. Sterker nog, aardgas zal nog geruime tijd een rol spelen in onze energiemix. Om ervoor te zorgen dat we niet zonder energie komen te zitten zolang er nog niet genoeg hernieuwbare energie is. En als wegbereider voor groen gas of waterstof. Als we dan nog een poos gas nodig hebben, dan is het duurzamer en goedkoper om Nederlands gas te gebruiken dan gas wat van ver komt. Hoe zit dat?

Natuurcompensatie

In het kader van natuurcompensatie voor de bouw van Gasopslag Bergermeer heeft TAQA in 2019 24 ha land aangekocht in Bergen dat nu ontwikkeld wordt naar 'kruiden- en faunarijk grasland'. TAQA werkt samen met drie lokale agrariërs om het terrein volgens de richtlijnen voor agrarisch natuurbeheer te beheren.

Foto boven: Paul Apeldoorn

Aanmelden voor updates van TAQA in Nederland
Loading