Nieuws

  • 01 Jun 2018

TAQA zet eerste stap in verzoek drukverhoging Gasopslag Bergermeer

Vandaag is TAQA een proces gestart bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om toestemming te vragen de maximale gemiddelde reservoirdruk in Gasopslag Bergermeer te verhogen van de huidige toegestane 133 bar naar 150 bar. Dit was het originele plan waarop de installatie is ontworpen en gebouwd. Hiervoor zijn geen werkzaamheden aan installaties of locaties nodig.

De eerste stap in dit proces is het beoordelen of er mogelijk belangrijke nadelige gevolgen zijn voor het milieu naar aanleiding van een 17 bar drukverhoging. Om het ministerie die beoordeling te kunnen laten doen heeft TAQA vandaag een zogenaamde ‘Aanmeldingsnotitie mer-beoordeling’ ingediend. Mocht het ministerie in de komende weken concluderen dat er belangrijke nadelige gevolgen voor milieu zijn dan zal eerst een MER worden opgesteld. Mocht dit niet het geval zijn dan volgt aansluitend ‘stap twee’: TAQA zal een verzoek indienen de bestaande vergunningen te wijzigen.

Omwille van de openheid publiceren wij de genoemde Aanmeldingsnotitie mer-beoordeling. Dat is nu nog voornamelijk ter informatie, aangezien de reactie van het bevoegd gezag (de minister) een voorbereidingsbesluit is waarvoor geen inspraakrondes in de wet zijn opgenomen. Bij de tweede stap, ons daadwerkelijke verzoek tot verhoging van de druk, ligt dat natuurlijk anders. Dan is er een adviseringstaak voor de gemeentes, de provincie en het waterschap en kunnen belanghebbenden inspreken en eventueel beroep instellen. Daarbij kan het ook gaan over de Aanmeldingsnotitie en over de vraag of terecht is besloten dat geen MER nodig was of, als belangrijke gevolgen voor het milieu niet kunnen worden uitgesloten, het MER zelf. Hierna neemt het ministerie op basis van alle beschikbare informatie en reacties een definitief besluit (waartegen ook weer beroep mogelijk is).

Waarom meer gas opslaan in Gasopslag Bergermeer?

Met een uitbreiding van de opslagcapaciteit zou TAQA efficiënter gebruik kunnen maken van de installaties en het Bergermeerreservoir omdat deze reeds zijn ontworpen en gebouwd op een druk van 150 bar. Onderzoek en ervaring van de afgelopen vier jaar van de gasopslagoperatie geven aan dat dit zonder extra risico kan. De hogere druk is ruim onder de oorspronkelijke druk van 228 bar die bij de ontdekking van het veld aanwezig was. Een drukverhoging van 17 bar zou betekenen dat meer gas kan worden opgeslagen. De hoeveelheid daarvan staat ongeveer gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse gasbehoefte van 750,000 Nederlandse huishoudens.

Naast economische voordelen heeft deze uitbreiding ook een maatschappelijke grondslag: meer opslagcapaciteit draagt bij aan de leveringszekerheid van het Nederlandse aardgassysteem op een milieutechnisch en economisch verantwoorde wijze. Deze bijdrage is belangrijk omdat de gasproductie in Nederland op termijn terugloopt.

Daarnaast speelt gasopslag een belangrijke rol in de huidige energietransitie van fossiele naar duurzame energie. Deze transitie begint grotere vormen aan te nemen met de bouw van meer windparken op zee en meer geïnstalleerde zonnepanelen. Wanneer de wind echter niet waait of de zon niet schijnt, moet een reservebrandstof snel kunnen worden ingeschakeld om alsnog in de weggevallen elektriciteit te kunnen voorzien. Gasopslag is hiervoor uitermate geschikt; het kan veel energie (in de vorm van gas) opslaan, dit snel beschikbaar stellen en is minder vervuilend in vergelijking met andere fossiele brandstoffen.

Aanmeldingsnotitie mer-beoordeling

De vandaag ingediende Aanmeldingsnotitie mer-beoordeling beantwoordt de vraag of er sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Dit doet het document door de mogelijke effecten van de 17 bar drukverhoging in de onder- en bovengrond te beoordelen.

De ondergrondse effecten zijn in kaart gebracht met behulp van een in 2018 nieuw ontwikkeld geomechanisch model. De belangrijkste conclusie uit deze studie is dat het verhogen van de maximale druk van 133 naar 150 bar een verwaarloosbare invloed heeft op het seismisch risico ten opzichte van de huidige operatie. De maximaal mogelijke magnitude verandert niet en de toename in bodemstijging als gevolg van de drukverhoging is beperkt tot maximaal 2 mm.

Voor de bovengrondse effecten is onder meer gekeken naar externe veiligheid middels een kwantitatieve risicoanalyse (QRA), luchtemissies, geluid, grond- en oppervlaktewater, verkeer en natuur en ecologie. Ook uit deze analyses volgt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen zijn voor het milieu boven de grond (inclusief de impact van de toename in bodemstijging).

 

Ga naar de Aanmeldingsnotitie mer-beoordeling, inclusief het begeleidend schrijven aan het ministerie.

Aanmelden voor updates van TAQA in Nederland